درز انبساط XW1

درز انبساط XW1

درز انبساط XW1

درز انبساط XW1

درز انبساط های MAURER XW1 شکل توسعه یافته ای از درزگیرهای single seal می باشد که در این درزگیرها ظرفیت تغییرمکان از 80 میلی متر به 100 میلی متر افزایش یافته و با استفاده از تغییر هندسه و افزودن تجهیزاتی خاص موجب کاهش صدای ناشی از ترافیک شده است.

جزئیات درز انبساط XW1

جزئیات درز انبساط XW1

لطفا به این مطلب امتیاز دهید