میراگر جرمی تنظیم شونده

میراگر جرمی تنظیم شونده

Tuned Mass Damper – TMD

ساختار میراگر جرمی تنظیم شونده (tuned mass damper (TMD ، از فنر و جرم یا سیستم آونگ به همراه میراگر (اتلاف کننده انرژی) تشکیل شده است. سختی فنر جرم ثانویه برای بهینه سازی و به حداقل رساندن پاسخ دینامیکی سازه طراحی و ساخت می شود. میراگر استفاده شده در این سیستم ارتعاشات افقی، عمودی و دورانی را مستهلک و دمپ می کند. میراگر (هیدرولیکی) سیستم TMD شرکت Maurer همچنین می تواند همراه با سیال رئولوژیکی مغناطیسی (magneto rheological) که ویسکوزیته آن توسط میدان مغناطیسی کنترل می شود، ساخته شود. فرکانس میراگر به فرکانس سازه به گونه ای تنظیم می گردد که در آن فرکانسی که تحریک می گردد، میراگر در فاز مخالف شروع به ارتعاش نماید که بدین نحو انرژی بوسیله نیروی اینرسی میراگر که به سازه اعمال میگردد، کاهش می یابد.

 میراگر تنظیم شونده جرمی (tuned mass damper (TMD

میراگر تنظیم شونده جرمی (tuned mass damper (TMD

 میراگر تنظیم شونده جرمی (tuned mass damper (TMD

میراگر تنظیم شونده جرمی (tuned mass damper (TMD

 میراگر تنظیم شونده جرمی (tuned mass damper (TMD

میراگر تنظیم شونده جرمی (tuned mass damper (TMD

 میراگر جرمی تنظیم شونده (tuned mass damper (TMD

میراگر جرمی تنظیم شونده (tuned mass damper (TMD

لطفا به این مطلب امتیاز دهید