میراگر نیمه فعال هیسترزیس

میراگر نیمه فعال هیسترزیس – Semi-active Dampers

 

استفاده از دمپر نیمه فعال هیسترزیس (Semi-active Dampers)، از جمله روشهای کنترل رفتار دینامیکی یک سازه در اثر بارهای لرزه ای زلزله یا باد و … می باشد. عملکرد این میراگرها همراه با یک سیال داخل محفظه که ویسکوزیته آن توسط میدان مغناطیسی الکترونیکی (Magneto-Rheological Dampers)، کنترل می شود. با اسفاده از این میراگرها امکان بهینه سازی تغییرمکان و نیروی ذخیره شده امکان پذیر می گردد.
میراگرهای نیمه فعال شرکت MAURER همچنین می توانند برای کنترل (Monitoring) انواع سازه ها مورد استفاده قرار گیرند.

میراگر نیمه فعال هیسترزیس - Semi-active Dampers

میراگر نیمه فعال هیسترزیس – Semi-active Dampers

Semi-active Dampers

Semi-active Dampers

دیاگرام هیسترزیس - Semi-active Dampers

دیاگرام هیسترزیس – Semi-active Dampers

لطفا به این مطلب امتیاز دهید