آرشیوی برای : ۲۶۵ میلیاردتومان اعتبار برای توسعه عمرانی بشاگرد اختصاص یافته است