خدمات شرکت افزیر

خدمات شرکت افزیر

خدمات شرکت افزیر

خدمات شرکت افزیر

خدمات شرکت افزیر به چهار بخش کلی ارائه راهکارهای خاص جهت مقاوم سازی ، اجرای پروژه‌های مقاوم‌سازی ، خدمات بازرگانی و خدمات مشاوره ای تقسیم بندی می گردند.